Đăng ký không đúng loại hình sản xuất sẽ không được hoàn thuế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1695 | Cật nhập: 6/29/2018 8:22:43 AM | RSS

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại các Điều 54, 60 và 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sản phẩm XK được quản lý theo loại hình sản xuất XK, khi XK DN phải đăng ký theo loại hình xuất sản XK.

Theo quy định tại điểm c2 Khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC, DN NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước, sau đó tìm được thị trường XK và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa XK, đã thực XK sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai NK nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai XK sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai NK đề nghị hoàn thuế) được hoàn thuế NK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Đăng ký không đúng loại hình sản xuất sẽ không được hoàn thuế

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại công văn 14015/BTC-TCHQ ngày 3-10-2014 hướng dẫn hồ sơ không thu thuế XK thì: trường hợp DN XK sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK phải thông báo định mức, điều chỉnh định mức với cơ quan Hải quan nới XK hàng hóa trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai XK lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính theo quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Trường hợp điều chỉnh định mức sau khi XK sản phẩm phải đáp ứng một số điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Vì vậy, theo các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp NK theo loại hình nhập kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa và XK theo loại hình xuất kinh doanh, không đăng ký đúng loại hình sản xuất XK theo quy định thì chưa đủ điều kiện để được hoàn thuế, không thu thuế XK theo quy định.

Trích: BAOHAIQUAN.VN